Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro kupní smlouvy ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), které strany uzavírají vyplněním a odesláním objednávky e-booku či jiného digitálního obsahu (dále jen předmět koupě) prostřednictvím webových stránek http://www.vrytmusrdce.cz

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Kateřina Grunová

Kovařovicova 3146/64, 616 00 Brno, IČ 05143951, DIČ CZ8660014715

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a je chráněn autorským právem, proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že produkty slouží k sebevzdělávacím a informativním účelům. Jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností, v některých předmětech koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tematice. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou v péči o duševní zdraví nahradit osobní konzultaci nebo terapii. Jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se všemi informacemi, týkajícími se objednávky, se seznámil na webové adrese http://www.vrytmusrdce.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.vrytmusrdce.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.vrytmusrdce.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Prodávající je plátcem DPH, cena uvedená ve shrnutí objednávky je vždy konečná.

Sjednanou kupní cenou je vždy cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi stranami k jiné výslovné dohodě.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

IV.1 Způsob a možnosti platby: Bezhotovostně bankovním převodem na korunový bankovní účet prodávajícího. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdrží kupující v mailu potvrzujícím zároveň přijetí objednávky. Při platbě kupující uvede příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Kupní cena je splatná do 14 kalendářních dnů od zaslání zálohové faktury.

IV.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

V. Dodací podmínky

V.1 Způsob dodání produktu: Digitální obsah ve formátu .pdf bude zaslán kupujícímu po uhrazení kupní ceny na sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Pokud kupující zakoupil online kurz, budou mu prostřednictvím emailu doručeny přístupové údaje.

V.2 Dodací lhůta: Produkt bude dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího.

V.3 Náklady na dopravu: S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. Pokud je produkt materiálního obsahu, bude u objednávky uvedena cena poštovného.

V.4 Po dodání produktu si má kupující právo co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

V.5 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a plně funkční přístup k webovým nástrojům.

VI. Odstoupení od smlouvy

VI.1 Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

VI.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat kupující prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 

VI.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VI.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupí kupující od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu peníze nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Platbu také vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží bylo odesláno zpět. V případě online produktu bude kupujícímu zrušen přístup do členské sekce. V případě zakoupení obsahu pdf. je kupující povinen tento obsah vymazat ze svých zařízení a dále nepoužívat.

Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese prodávající. Prodávající odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

VI.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VI.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: gruni@email.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 15 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

VII. Odpovědnost

VII.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů: Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://vrytmusrdce.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.8.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.vrytmusrdce.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. 

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.vrytmusrdce.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

IX. Účast na živé akci, pobytu, semináři

Podmínky účasti na živé akci jsou řešeny speciálním dokumentem představeným kupujícím přímo této akce.